Здружение за развој на ромската заедница во Македонија

Сумнал обезбедува широк спектар на образовни можности за сите членови на заедницата.

SUMNAL

Сумнал е посветена на подобрување на животот на сите луѓе од Топаана и Баир

ОБРАЗОВАНИЕ

1. Унапредување на формалното и неформалното образование на децата и младите Роми.
2. Активности за континуирана едукацијаи доквалификација:

ЗДРАВСТВО

1. Превентивни активности.
2. За жените од заедницата се организираат превентивни едукативни работилници.

ИНТЕГРАЦИЈА

1. Активно учество на Ромите
во општествените процеси,трендови и текови

КВАЛИТЕТ НА ЖИВЕЕЊЕ

1. Подобрување на социјалниот статус на Ромите во општеството.
2. Подобрување на економскиот статус на Ромите

За нас

За нас

Сумнал организира и изведува различни образовни и општествени активности, како и активности кои го градат карактерот во врска со материјалот кој се учи во редовните училишта и наставните планови подготвени од Министерството за образование и наука.
За само неколку години услугите кои ги обезбедува Сумнал драматично се зголемија, иако организацијата остана верна на првичната мисија и цели.
Преку соработка со заедницата, соработка со Советот на родители и воспоставување блиски односи со локалните училишта, Сумнал е во можност да ги идентификува и да започне да излегува во пресрет на дополнителните потреби на заедницата. Денес, како дополнение на повеќе од 60 часа неделно образовни можности кои им се нудат за децата, Сумнал обезбедува широк спектар на образовни можности за сите членови на заедницата. 

Цели на годишната програма

Сакате да бидете дел од нас ПРИЈАВЕТЕ СЕ!

SUMNAL

ЗАЧЛЕНИ СЕ

Регистрирањето на страната на Здружението за развој на Ромската заедница ,,Сумнал“ е исто како и секое персонално/физичко регистрирање. Со овој вид на регистрација имате еднакви можности со сите останати членови на ,,Сумнал’’.