ИНТЕГРАЦИЈА

Активно учество на Ромите во општествените процеси,трендови и текови вo Р. Северна Македонија

– Едукација и информирање на населението за процесот на ЕУ интеграција, законската регулатива и меѓународните договори;

– Одбележување на значајни датуми;

- Застапување за прашањата од областа на родовата еднаквост во институциите на системот преку соработка и мониторинг

-Поттикнување на мултиетничка соработка

– Интензивирање на соработка со општините каде има ромско население;

– Потпишување на Меморандуми на соработка и формирање на мрежа од родово сензитивни општини;

- Соработка со Центрите за регионален развој како инструмент за поддршка на Комисиите за родова еднаквост во единиците на локалните самоуправи како предуслов за рамномерен регионален развој

Придонес кон изградбата и зајакнувањето на мултиетничкото општество во Република Северена Македонија и мултиетничкиот дијалог преку промоција на духовната и материјална култура на Ромите

– Обуки, работилници, тркалезни маси, трибини на тема како до подобар мултиетнички дијалог;

– Промоција на различните традиции и култури и нивно запознавање;

– Кампањи за толеранција, меѓусебно разбирање, мир и толеранција;

– Работилници за граѓанските организации, вработените од локалната самоуправа и институциите во Република Северна Македонија за зајакнување на нивниот капацитет за родова сензитивност;

– Мониторинг на работата на граѓанските организации, вработените во локалната самоуправа и институциите за прашањата од областа на родовата сензитивност и родова еднаквост;

– Публикација на печатени информативно едукативни материјали;