ИСТОРИЈА

Рхап Сумнал

Програма на центарот RHAP е Сумнал спонзорирана активност за приближување на високите граѓаните од Топаана и им нудеше центар заедницата во која тие можат да се дружат, да добијат поддршка, и поминуваат време со Сумнал младите. Сумнал е посветена на подобрување на животот на сите луѓе од Топаана, а преку програмата RHAP, Сумнал создаде заедница, каде што младите и старите можат да поминуваат време заедно и да учат едни од други. 

Хуманитарната програма за стари лица – Роми спонзорирана од Сумнал ги зближува младите жители од Топаана и им нуди центар во кој тие можат да се социјализираат, добијат поддршка и да го поминат своето време со младите од Сумнал. Сумнал посветено работи на подобрување на животот на сите луѓе од Топаана, и преку оваа програма, Сумнал креираше општество каде младите и старите го минуваат времето заедно и учат работи едни од други. Република Македонија, наоколу позната како Македонија, е мала земја на Балканскиот Полуостров во југоисточниот дел на Европа. Се граничи со Србија на север, Албанија на запад, Грција на југ и Бугарија на исток. Македонија е позната по нејзината солидна убавина и топла гостопримливост. И покрај нејзината мала големина ( околу 900км2) и популација од само 2.000 000 Македонци таа поседува голема разновидност. Според пописот во 2002 година во Македонија се присутни следниве етникуми: Македонци 64.2 проценти, Албанци 25.2 проценти, Турци 3.9 проценти, Роми 2.7 проценти, Срби 1.8 проценти, и 2.2 проценти друго население. Сепак, и покрај големата различност во Македонија етнички групи живеат во слога еден покрај друг, иако сеуште се воочува разлика во склучувњето бракови и сегрегација. Територијата на денешна Република Македонија во минатото била најјужниот дел на Социјалистичка Федеративна Република Југославија. Моменталните граници биле одредени кратко време по завршувањето на Втората светска војна , кога владата на тогашната Федеративна Народна Република Југославија ја основала Народна Република Македонија ,го прифатила македонскиот етнос , и регионот како посебен дел надвор во Југославија .

Во минатото , овие земји се најдоа под власт на голем број антички држави и поранешни империи. Најдобар доказ за ова е Paionin , царството на античките Македонци ( по чие име го добил називот целиот регион). Подоцна, во 146 п.н.е. , областа, станала дел од Римската и Византиската империја , за да стане дел од христијанството во 3-та и 4-тиот век . Кон крајот на 6 век византиската контрола над областа се намалува, и регионот е освоен од паганските словенски племиња од север, со што следи асимилирање на постоечикте грчки, латински, илирски и тракијски жители. Во 9 век територијата се трансформира во Христијанство преку дејноста на светите браќа Кирил и Методиј и нивните ученици . Во истиот век Првото бугарско царство ја преземало контролата над поголемиот дел од оваа област. Византијците ja преземале целосната контрола над Балканот во почетокот на 11 век , но во крајот на 12 век со византискиот пад се родил Второто бугарско царство. Империјата се соочила со сложени политички проблеми на почетокот, и поширокиот географски регион на Македонија уште еднаш подпаднал под византиска власт , а во 14 век станала дел од српското царство, само за неколку децении подоцна да подпадне под Отоманската власт , под чија власт ќе остане наредните пет векови.

По завршувањето на двете балкански војни од 1912 и 1913 година и распадот на Отоманската империја, поширокиот регион на Македонија е поделен помеѓу соседите: Грција, Бугарија и Србија. Територијата на денешна Република Македонија тогаш беила именувана како Кариби Србија, “Јужна Србија”. По Првата светска војна Србија се приклучила на новоформираното Кралство на Србите, Хрватите и Словенците (Кралство на СХС) . Во 1929 година, кралството било официјално преименувано во Кралството Југославија .

Во 1941 година, Југославија била окупирана од страна на силата на Оските и територијата на денешна Македонија била поделена помеѓу Бугарија и окупираниот дел на Албанија од италијанците. Строгото владеење на окупаторските сили ги охрабрило многу Македонци да го поддржат Комунистичкото партизанско движење на Јосип Броз Тито. По завршувањето на Втората светска војна, кога Тито станал претседател на Југославија, дошло до основање на Федеративна Народна Република Југославија,и Народна Република Македонија станала една од шесте републики на Југословенската федерација. Република Македонија била една од најсиромашните региони на Југославија со економија која првенствено се базирала на земјоделство.

Македонија подоцна прогласува независност од Југославија во 1991 година и била единствената Југословенска Република која се одделила без позначителни насилства или вооружени судири. Република Македонија останува во мир за време на војните кој ја зафаќаат Југославија во раните 1990-ти години, но е значително дестабилизирана од војната во Косово во 1999 година, кога околу 360.000 етнички албански бегалци од Косово прибежиште нашле во земја од само 2.000.000. И покрај тоа што поголемиот дел заминале веднаш по војната, албанските радикали, од двете страни на границата се кренале на бунт за барање на автономија или независност на албанските населени места во Републиката.Во тој период кратка војна се водела меѓу владата и бунтовните граѓани Албанци, претежно во северниот и западниот дел на земјата. Оваа војна завршува со интервенција од страна на НАТО и прекин на несогласувањата. Одделувањето од Југославија, едно децениската регионална војна , грчките трговски ембарга околу употребата на името Македонија , како и конфликтот во 2001 година имало катастрофални последици врз македонската економија . Од работоспособно население од 878.000 луѓе повеќе од 318.000 останале

невработени. Иако во економијата е воочен прогрес во последните неколку години, БДП останува далеку под нивото на постигнувањата за време на социјалистичкиот период. Во моментов приходите по глава на жител се околу 1800 $ годишно.