ОБРАЗОВАНИЕ

Унапредување на формалното и неформалното образование на децата и младите Роми:

– Континуирана работа со деца и млади од школска возраст во Сумнал центрите, во општина Чаир (Топаана) и во Шуто Оризари;
– Помош на децата и младите во подготовка на домашни задачи;
– Туторство;
– Помош при запишување на училиште;
– Организација на едукативни и други специјални настани за поддршка на образованието на децата и младите Роми;
– Поддршка на студентите за запишување на факултет на некој од Универзитетите во Република Македонија и нивно насочување според желбите и интересите, но и потребите на ромската заедница во Република Македонија;

Активности за континуирана едукацијаи доквалификација:

– Активности за мотивација на полнолетните граѓани за завршување на задолжително основно и средно образование;
– Промоција и спроведување на концептот Доживотно учење за восрасни и стари лица;