ЧЛЕНСТВО

Биди дел од нас

Зошто е важно да бидеш член на ,,Сумнал”?

Регистрирањето на страната на Здружението за развој на Ромската заедница ,,Сумнал“ е исто како и секое персонално/физичко регистрирање. Со овој вид на регистрација имате еднакви можности со сите останати членови на ,,Сумнал’’. Вашиот број на членство ќе ви биде објавено преку телефон, а вашата членска картичка ќе биде доставена на домашната адреса. Сите сте добредојдени за да го посетите центарот на Сумнал или да се јавите за да се запознаете со нашите активности, актуелни настани и новости.

Со овој билет за прием Изјавувам дека доброволно да пристапи кон Здружението за развој на ромската заедница “Сумнал“. Се согласувам со целите и мисијата на оваа организација, која работи со ромски деца на кои им треба помош во пишување на домашните задачи и надминување на пречка со македонскиот јазиккои тие се соочуваат кога одат во основните училишта. Членовите на здружението се должни да работат за интересите на своите членови, да ги информираме за нови активностиги штити нивните права и интереси, свесно и морално да се спроведе нивната мисија.