+38970 699 743 +38978 248 503 sumnalb@yahoo.com

Stop Violence

The project ” STOP Violence” was funded by Erasmus+ Programme of the European Union, KA1 – Learning Mobility of Individuals and it is implemented by Development Association of the Roma community in North Macedonia Sumnal.

Training course date: 22-28 of October. 30 participants in total.

10 Countries: Republic of North Macedonia, Bulgaria, Lithuania,Turkey, Albania, Slovenia, Italy, Spain, Bosnia and Herzegovina and Serbia Venue town: Bitola, The Republic of North Macedonia. Funded program: Erasmus+

 

OBJECTIVES
Rising awareness about the content of domestic violence on the participants at the training;

Becoming aware of factors that cause domestic violence on children;

Rising awareness on participants about early recognition of forms and cases of domestic violence on children;

Contributing to the fight against domestic violence on children by means of young people and organizations from different cultures;

Gaining information and knowledge on how to deal with domestic violence if it occurs;

Obtaining information and procedures for organizations that handle this issue;

Recognizing and analyzing the signs of children that lives in families where there is domestic violence.

 

Насилството врз децата е проблем кој се провлекува низ сите општества. Студиите на Уницеф покажуваат дека 1 билион деца на земјата се жртви на семејно насилство. Но она што радува е фактот дека превенцијата и едукацијата која се спроведува ја подигнува свесноста за последиците кај луѓето и придонесува за намалување на истото. Како дел од превенцијата на насилството врз децата преку неформално образование, во организација на Сумнал беше реализиран тренинг курс “Stop Violence”, во склоп на проектот финансиран од Еразмус +. На тренингот беа присутни 30 учесници од 10 земји: Република Северна Македонија, Албанија, Литванија, Турција, Бугарија, Словенија, Италија, Шпанија, Србија и Босна и Херцеговина ,а како дел од темите кои се реализираа на тренингот беа што претставува семејното насилство, видови на семејно насилство, начини на препознавање на истото и како можеме да им помогнеме на жртвите на семејно насилство. Како краен производ од обуката учесниците снимаа видеа со кои покажаа што научија преку неформалното образование и истото го искористија за дисеминација во своите земји пред различни таргет групи каде што ги споделија искуствата. Целта на овие видеа заедно со десиминацијата е да се допре до што поголем број луѓе и да се влијае врз нивната свест за последиците на децата кои што се жртви на семејно насилство со цел намалување на борјката на жртви. Не е насилство само физичкото, психичкото насилство врз децата многу повеќе влијае на нивниот развој. Треба да внимаваме како се однесуваме со нив. СТОП за насилсвото!!!!

 

Videos created by participants during the Training Course: