+38970 699 743 +38978 248 503 sumnalb@yahoo.com

ЗБОРНИК НА ТРУДОВИ ОД ПРВАТА КОНФЕРЕНЦИЈА ЗА СЕЌАВАЊЕ, ОДГОВОРНОСТ И ПРЕПОЗНАТЛИВОСТ НА РОМИТЕ ЖРТВИ ОД ХОЛОКАУСТОТ

Првата конференција за сеќавање, одговорност и препознатливост на Ромите- жртви на
Холокаустот, со предметен фокус на жртвите на Холокаустот во Република Северна
Македонија беше одржана на 25 јули 2019 година, во НУ Универзитетска Библиотека „Св.
Климент Охридски“- Битола, со почеток во 11:00 часот. Конференцијата се реализираше во
рамките на проектот: „Психосоцијална поддршка и советување, социјален клуб и
односи со јавноста на 100 преживеани Роми жртви на Холкаустот“, проект финансиран
од ЕВЗ и поддржан од Сумнал- асоцијација за развој на Ромската заедница во Македонија
и Универзитетската Библиотека „Св. Климент Охридски“- Битола.

Zборникот на трудови може да се прочита преку следниот линк zbornik na trudovi