+38970 699 743 +38978 248 503 sumnalb@yahoo.com

Извештај од спроведено истражување од проектот “Интеграција во предучилишнo oбразoвание на децата Рoми од 3 – 5 гoдишна вoзраст oд семејства пoвратници oд странствo“

Почитувани,

на линкот подолу се наоѓа извештајот од спроведеното истражување од проектот “Интеграција во предучилишнo oбразoвание на децата Рoми од 3 – 5 гoдишна вoзраст oд семејства пoвратници oд странствo“ – имплементиран од „Сумнал“ – здружение за развој на Ромската заедница., Проект: „Заедничка иницијатива за зајакнување на Ромското граѓанско општество на западен Балкан и Турција“ поддржан од Европската Унија во рамките на повикот Europe Aid/150147/DH/ACT/PRAREG со проектен број 2015/370-300 имплементиран од страна на Рома Актив Албанија и партнер-организацијата Регионална Ромска Образовна Младинска Асоцијација.

SUMNAL-IZVESTAJ-ZA-ISTRAZUVANJE-FINALEN