Day

јануари 3, 2019

Извештај од спроведено истражување од проектот “Интеграција во предучилишнo oбразoвание на децата Рoми од 3 – 5 гoдишна вoзраст oд семејства пoвратници oд странствo“

Почитувани, на линкот подолу се наоѓа извештајот од спроведеното истражување од проектот “Интеграција во предучилишнo oбразoвание на децата Рoми од 3 –...
Read More