+38970 699 743 +38978 248 503 sumnalb@yahoo.com

Инклузија на деца роми во јавните предучилишни установи

Donate Now

Период: 01.09.2015-30.06.2016

Подобрување на комуникацијата со другите деца од различни етнички групи-Подобрување На македонскиот јазик, како услов за запишување во основно училиште- Стекнување на навики и вештини- Зголемување на предзнаење, за да се олесни запишувањето во училиште- Главна цел е интеграцијата на ромските деца во јавните детски градинки, пред започнувањето на основното училиште.

14390656_1179531215402912_6557124867810885418_nПроектот се спроведува во населбата Синѓелиќ  и 13 деца од ромска националност беа вклучени во периодот од 2006-2007 година. Од 2007-2008 година, беа опфатени 13 деца Роми, од 2008-2009 година, беа вклучени 15 ромски деца, а во периодот од 2009-2010 година  18 ромски деца од социјално ранливите семејства беа вклучени. Од октомври 2010 година проектот се реализира и  во општина Центар, каде  беа вклученипет деца.Во 2011/2012 година во општина Гази Баба се вклучени 21 дете и во општина Центар се вклучени 12 деца.Во 2012/2013 година во општина Гази Баба се вклучени 25 деца и во општина Центар се вклучени 18 деца.Оваа учебна година проектот се спроведува и  во градинката  во Битола.Проектот е финансиран од страна на РЕФ.