+38970 699 743 +38978 248 503 sumnalb@yahoo.com

Книгата е наше богатство

Donate Now

Цел на проектот:Развој на културното наследство на Ромите во Р. Македонија преку публикиација и промоција на книга со приказни и Буквар- сликовницана ромски јазик. На овој начин ќе се промовираат позитивните аспекти на ромската кутура и јазик и ќе се влијае кон намалувањ на предрасудире и стереотипите во однос на ромската етничка заедница.

Активности во рамки на проектот:
-Избор на заентересирани кандидати за преведување и толкување од македонски на ромски јазик
-превод и толкување на приказна за деца од македонски на ромски јазик
– Изработка на Буквар – сликовница со илустрации на ромски јазик
-Графички дизајн и подготовка за печатење
-Изработка на план и промоција
Промоција на книгите во две општини на Р. Македонија ( Скопје и Битола)

Проектот е финансики поддржан од Влада на Р. МакедонијаГенерален Секретарјат, а имплементиран од Здружението за развој на ромската заедница Сумнал