+38970 699 743 +38978 248 503 sumnalb@yahoo.com

Не за насилството и омразата – Да за соживот и толеранција

Donate Now

Период: 01.05.- 31.10.2016 година

Цел на проектот: Да се поттикне , развие и генерира внатрешната почит, љубов и само-зајакнување кај младите на возраст од 15-18 год.кои се или биле во ризик, преку позитивни, продуктивни и корисни примери обезбедени преку едукативни работилници. Воедно младите преку вклучување во овој проект ќе ги зајакнат своите капацитети и ќе придонесат во градење на нивниот личен капацитет, градење на здрави животни стилови, борба против дискирминацијата, предрасудите и стереотипите како еден од негативните сегменти во градење на здраво општество. Проектот е финансиски поддржан од Буџетот на Град Скопје , а имплемтиран од Здружение за развој на ромската зааедница Сумнал.

14322223_1179531298736237_2139197328874361765_n