+38970 699 743 +38978 248 503 sumnalb@yahoo.com

Со добра информација кон решение

Donate Now

Период: 01.01.2016- 30.06.2016 година

Целта на проектот е Зајакнување на капацитетите на младите Роми преку промена на информатичко- комуникациските технологии. Активности во рамки на проектот се

  • Избор на заинтересирани кандидати за учество во обуките за информатичко- комуникациски технологии
  • Реализирање на сет од две еднодневни обуки во траење од четири часа за :Microsoft Office Word, Microsoft Office Excel, Microsoft Ofice Power Point, графички дизајн, Corel Draw, Adobe Photoshop, Sound Forge и креирање на веб страна
  • – Изработка на билтен од страна на обучените учесници за спроведување активности во текот на обуките
  • Графички дизајн и подготовка за печатење

Промоција на билтенот.

Проектот е финансики поддржан од Влада на Р. МакедонијаГенерален Секретарјат, а имплементиран од Здружението за развој на ромската заедница Сумнал.