Јас имам избирачко право – едукација на млади Роми

Donate Now

Период: 16.11.2015-16.05.2016 година

Целта на проектот е: да даде придонес кон развојот и демократските процеси во рамките на ромската заедница преку информирање и едукацијана младите роми за важноста на изборниот процес, правата и обврските поврзани со избирачкото право, начинотна гласање, правото на слободен избор и тајност на гласањето со што ќе се даде придонес кон вкупниот развој на современто општество.

Активности:

  • Информирање на ромската заедница и целната група за проектот
  • Идентификување на целната група – најмалку 100 млади Роми од ромските средини во општините Чаир и Битола
  • – Развој на агендата и индентификување на излагачи за информативно-едукативните средби
  • – Организирање на 4 информативно-едукативните средби за целната група( најмалку 25 лица по средба – 2 во Чаир и 2 во Битола)
  • – Изработка и дистрибуција на инфо материјали на македонски и ромски јазик
  • -Изработка и достава на Анализа на спроведени активности и постигнати резултати пред и по изборите

Цивика Мобилитас е проект на Швајцарската агенција за развој и соработка ( СДЦ), кој го спроведуваат НИРИС; МЦМС и СИПУ. Проектот е финансиски подрзан од ЦИВИКА, а имплеметиран и релаизран од Сумнал.